Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Zásahová jednotka Špeciálnej zásahovej skupiny ZVJS

 

Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „ZVJS“) je v zmysle zákona č. 4/2001 z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy na úseku výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochrany a stráženia objektov ZVJS, ochrany, poriadku a bezpečnosti v súdnych objektoch a objektoch prokuratúry. Za účelom plnenia úloh súvisiacich s pôsobnosťou ZVJS na zabezpečenie výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody, ochranu a stráženie objektov ZVJS určených na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, ako i ďalších väzenských objektov, pri pátraní po odsúdených a obvinených osobách v prípade ich úteku z výkonu trestu odňatia slobody, alebo výkonu väzby sa v zmysle RMS č. 2/2006 zriaďujú Špeciálne zásahové skupiny. V rámci ZVJS je vytvorených 17 Špeciálnych zásahových skupín, každá z nich ma vlastnú zásahovú jednotku. V prípade potreby pri protiprávnom konaní obvinených a odsúdených, ktoré nie je možné zvládnuť nasadením Špeciálnej zásahovej skupiny jedného ústavu ZVJS sú zriadené spádové oblasti : Bratislava, Trenčín, Banská Bystrica a Košice.

 
Predpokladom nasadenia Špeciálnej zásahovej skupiny do činnosti je jej uvedenie do pohotovosti najmä:

 • pri nepokojoch a výtržnostiach, alebo vzburách viacerých obvinených alebo odsúdených, ktorí rušia poriadok v ústave
 • pri nepriaznivej vnútroštátnej a medzinárodnej situácii, ktorá by mohla viesť k nepokojom, alebo vzburám obvinených, alebo odsúdených
 • pred vyhlásením, v priebehu a po skončení amnestie prezidenta Slovenskej republiky
 • pri neočakávanom hromadnom odmietnutí príkazu obvinenými, alebo odsúdenými
 • pri fyzickom napadnutí osôb ktoré sa nachádzajú v ústave obvinenými alebo odsúdenými
 • pri násilnom konaní obvinených alebo odsúdených smerujúcich k úteku z ústavu
 • v ďalších neočakávaných situáciách, kedy ide o protiprávne konanie obvinených alebo odsúdených, pri ktorom je bezprostredne ohrozené zdravie, alebo život iných osôb, alebo sa predpokladá vznik škody veľkého rozsahu
 • pri plnení úloh zosilneného stráženia a obrany

 

Jednou z hlavných súčastí Špeciálnej zásahovej skupiny, ktorá je najčastejšie využívaná pri plnení služobných úloh je Zásahová jednotka. Ak nie je potrebný služobný zákrok celej Špeciálnej zásahovej skupiny, môže takýto zákrok samostatne vykonať iba Zásahová jednotka.

Vo vybratých ústavoch ZVJS – Leopoldov, Nitra, Banská Bystrica a Košice sú v Zásahovej jednotke vyškolení špecialisti na prácu vo výškach a nad voľnou hĺbkou horolezeckou technikou vlastniaci príslušné preukazy odbornej spôsobilosti v zmysle vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/1990 Zb. Súčasťou Zásahovej jednotky sú i psovodi so služobnými psami, pričom v každej Zásahovej jednotke je potrebný počet príslušníkov ovládajúcich bojové umenie JU-JITSU.

 
Zásahová jednotka môže okrem plnenia úloh vymedzených v rámci Špeciálnej zásahovej skupiny vykonávať aj iné úlohy, najmä :

 • eskortovanie vytypovaných obvinených alebo odsúdených, alebo odsúdených na doživotie
 • zabezpečuje a vykonáva na území Slovenskej republiky eskorty pri premiestňovaní do iných ústavov ZVJS obvinených, ktorí sú vo výkone väzby pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou, alebo teroristickou skupinou, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody za spáchanie takéhoto trestného činu
 • zabezpečuje bezpečnosť a ochranu súdov a prokuratúr pri eskortách a pojednávaniach s obvinenými, ktorí sú vo výkone väzby pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného trestného činu spáchaného organizovanou skupinou, zločineckou skupinou, alebo teroristickou skupinou, alebo odsúdených, ktorí sú vo výkone trestu odňatia slobody za spáchanie takéhoto trestného činu
 • zabezpečuje v prípade potreby ochranu objektov ZVJS

 

Je potrebné zdôrazniť skutočnosť, že členmi Zásahovej jednotky sú príslušníci ZVJS zaradení v rámci ZVJS na rôznych funkciách, z čoho vyplýva že v Zásahovej jednotke pracujú nad rámec svojich obvyklých pracovných povinností.

 

Výzbroj

 • Pištoľ: PI vz. 75B alebo 75D cal. 9 mm Luger, CZ 75 SP-01 Phantom
 • Útočná puška: Samopal vz. 58 cal. 7,62 mm
 • Brokovnice : Mossberg, Winchester Deffender
 • Expanzný prístroj: KRAKEN s rôznymi druhmi špeciálneho streliva (kontajnerová strela s gumenými projektilmi, tenisová lopta, zásahová výbuška P-2)
 • Nože: UTON
 • Taktické granáty : RGSL, výbuška CS plyn, zásahová výbuška P1, P2

 

Výstroj

 • Uniformy: BDU – čiernej farby
 • Vesty: nepriestrelná vesta KIRASSA so zosilnenou oceľovou platňou, vesta proti chladným zbraniam, tTaktická vesta
 • Obuv: Obuv Špeciál – Bardejov
 • Prilby: prilba balistická so štítom, prilba protiúderová
 • Masky: Ochranná maska M-10
 • Taktické okuliare: Taktické okuliare Bolle
 • Doplnky: vybrané ústavy horolezecká výstroj, motorová rozbrusovačka, ochrany kolien a lakťov, paintballové zbrane Tippman 98 s príslušenstvom, ochranné štíty

 

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre