Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Odbor špeciálnej ochrany Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SRoso

Založený: 2003

Postavenie : špecializovaný útvar
Služobné činnosti a služobné úlohy na úseku ochrany osôb určených na plnenie úloh Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a osôb ich blízkych v pôsobnosti úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky riadi, zabezpečuje, koordinuje a vykonáva odbor špeciálnej ochrany.
Vecná pôsobnosť odboru špeciálnej ochrany vyplýva z ustanovenia čl. 47 odsek 1 písm. g) nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2004 z 15. apríla 2004 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá vychádza z ustanovení § 19e a § 55j zákona č. 458/2003 Z. z. o zriadení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 29 prílohy k rozkazu riaditeľa predmetného úradu č. 39/2004 z 3. júna 2004 o organizačnom poriadku úradu.

Odbor špeciálnej ochrany:  je vytvorený pre potreby ochrany Špeciálnej prokuratúry a Špeciálneho súdu. Ďalej zabezpečuje špeciálne činnosti pre delegácie, napr. ostreľovačov a zásahové skupiny.

Neoficilána stránka pre fanúšikov: https://www.facebook.com/OSO.2003

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre