Špeciálne jednotky Slovenskej republiky

Pohotovostné policajné útvary OPP KR PZ

Postavenie : špecializovaný policajný útvar

História

 

Korene Pohotovostných policajných útvarov siahajú k Útvaru  zvláštenho určenia Federálneho Ministerstva vnútra. Po rozdelení ČSFR  dňom 1.1.1993 úlohy Útvaru zvláštneho určenia FMV prevzal v zmysle  platných medzivládnych dohôd vtedajší Pohotovostný policajný útvar  Prezídia Policajného zboru Bratislava a Košice, ktoré vznikli na  Slovensku dňom 1.2.1991. Až do konca roku 1993 plnili príslušníci PPÚ  úlohy ako bežní policajti, keď napr. vykonávali službu ako mobilné  hliadky pultu centralizovanej ochrany. Rozdiel medzi bežnými  policajtmi a príslušníkmi PPÚ bol v tom, že okrem bežného výkonu  služby na ulici absolvovali výcvik v sebaobrane, streľbe, taktike a  činnosti vo výške a nad voľnou hĺbkou. Tento výcvik zabezpečovali  inštruktori, ktorí v čase do vzniku PPÚ boli výkonnými policajtmi Útvaru rýchleho nasadenia v Prahe. Boli to vlastne prvé informácie a  konfrontácie s výcvikom špeciálnej jednotky zameranej na boj s  terorizmom a ozbrojeným páchateľom, ktoré sa do výcviku  príslušníkov PPÚ zaradili. Tým sa vlastne príslušníci PPÚ stali lepšie vycvičenými policajtmi pre bežný výkon služby na ulici.

1.9.1994 – vznik jednotiek PPÚ PPZ Bratislava, Košice, Banská Bystrica,
1.3.1997 – nová organizačná štruktúra a zmena názvu PPÚ na Odbor policajných akcií a výcviku (OPaV) a zaradenie do organizačných štruktúr KR PZ,
1.10.2000 – zmena názvu OPaV na PPÚ

Úlohy

 

 • organizačne sú Pohotovostné policajné útvary začlenené na Odbore poriadkovej polície Krajských riaditeľstiev Policajného zboru na každom jednom z ôsmich krajov v Slovenskej republike,
 • kompetencie a úlohy PPÚ sú dané nariadením ministra vnútra SR č. 51/2001, v ktorom sú presne vymedzené prípady nasadenia tohto útvaru,
 • Pohotovostné policajné útvary v rámci Krajských riaditeľstiev Policajného zboru zabezpečujú plnenie úloh na úseku:
  • boja proti trestnej činnosti
  • ochrany určených osôb
  • ochrany života, zdravia a majetku osôb
  • sprevádzania a eskort
  • zabezpečenia verejného poriadku
  • zvláštnych činností
  • služobnej prípravy
 • pohotovostný policajný útvar plní úlohy pri ochrane verejného poriadku počas kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí. Zabezpečuje v súčinnosti s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, doprovody a ochranu oficiálnych štátnych návštev,
 • podieľa sa na zabezpečovaní verejného poriadku alebo jeho obnove, ak bol narušený väčším počtom osôb,
 • vykonáva služobné zákroky proti nebezpečným páchateľom, páchateľom organizovanej trestnej činnosti, ako i páchateľom, proti ktorým by nasadenie iných policajných síl bolo spojené s neúmerným rizikom,
 • poskytuje súčinnosť pri vykonávaní eskorty obvzlášť nebezpečných páchateľov, zadržaných a odsúdených osôb,
 • spolupodieľa sa na vykonaní nevyhnutných opatrení na záchranu ľudských životov, ochranu zdravia a majetku najmä pri živelných pohromách, ekologických a prevádzkových haváriach, dopravných a leteckých nehodách, požiaroch, výbuchoch a výronoch životu nebezpečných látok,
 • povolenie na nasadenie Pohotovostného policajného útvaru dáva riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru,
 • spolupodieľajú sa na plnení všetkých úloh Policajného zboru, ktoré im vyplývajú z ich zaradenia,

Pohotovostné policajné útvary využívajú pri plnení úloh vlastných odstreľovačov, potápačov, zdravotníkov, vyjednávačov, vykonávajú činnosti vo výškach a voľných hĺbkach.

Organizačná štruktúra PPÚ

1. skupina výcviku
2. jednotka zvláštnych činností (činnosť osreľovačov, potápačov, pyrotechnikov, vyjednávačov, vodičov špeciálnej techniky, činnosť vo výške a nad voľnou hĺbou, kynologická činnosť)
3. jednotka policajných akcií.

Prijímacie konanie

Minimálne 3 roky služby v PZ,
Vynikajúci zdravotný stav, plavec, vodičský preukaz skupiny „B“,

Úspešné absolvovanie fyzických testov, ktoré pozostávajú zo  zhybov na hrazde, sed-ľahov za 2 minúty, šplhu na lane, 100 metrového behu, 12 minútového behu, 100 a 400 metrov  plávania, sebaobrany a streleckého parkúru. Samozrejmosťou  musí byť aj absolvovanie psychologických testov, výkonnostných  testov (pamäť, úsudok, sústredenosť atď), osobnostných testov a  osobného pohovoru.

Share Button
Language
Facebook
Nové komentáre